Fabio ARU

Professional Rider (Cod. 58015)

ITA Bandiera ITA

 

Teams

Year
Team
Country
Type
Note
2017
KAZ
2016
KAZ
2015
KAZ
2014
KAZ
2013
KAZ
2012
Astana Pro Team (da 1 agosto)
KAZ
 
ITA
under23
2011
ITA
under23
2010
ITA
under23
Affiliazione plurima: U.C. Palazzago Elledent Rad Logistica, G.S. Maiet Colnago, Team Grigolin Palazzago e Pol. Dil. Kristal
2009
ITA
under23

Teammates

Rider
Team (year)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016)
UAE Team Emirates (2018)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
UAE Team Emirates (2018)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2014, 2015, 2016)
UAE Team Emirates (2018)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2016, 2017)
UAE Team Emirates (2019)
Team Palazzago (2010)
UAE Team Emirates (2018)
Astana Pro Team (2015, 2016)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2017)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2016)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2017)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2012)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Palazzago Elledent Rad (2011)
UAE Team Emirates (2019)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011, 2012)
UAE Team Emirates (2018)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
Astana Pro Team (2014)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2015, 2016, 2017)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009, 2010) Palazzago Elledent Rad (2011, 2012)
Team Palazzago (2010)
Palazzago Elledent Rad (2012)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009, 2010)
Astana Pro Team (2012)
Astana Pro Team (2014, 2015, 2016, 2017)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
UAE Team Emirates (2019)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2017)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011, 2012)
Team Palazzago (2009)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Palazzago Elledent Rad (2011, 2012)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2017)
UAE Team Emirates (2019)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2012, 2014)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2012)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2017)
Astana Pro Team (2014, 2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2012)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Astana Pro Team (2016)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2014, 2015)
Astana Pro Team (2017)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2010)
Astana Pro Team (2015, 2016)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Palazzago Elledent Rad (2011)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Astana Pro Team (2012)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2017)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2010)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Astana Pro Team (2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2012)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016)
UAE Team Emirates (2018)
Palazzago Elledent Rad (2011)
UAE Team Emirates (2019)
UAE Team Emirates (2019)
Astana Pro Team (2016)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2010)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Astana Pro Team (2012)
UAE Team Emirates (2019)
Team Palazzago (2010)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009, 2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2010)
UAE Team Emirates (2019)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Astana Pro Team (2012)
Team Palazzago (2009)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2010) Palazzago Elledent Rad (2011)
Team Palazzago (2009)
Palazzago Elledent Rad (2012) Astana Pro Team (2015, 2016)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2014, 2015, 2016, 2017)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2016)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Astana Pro Team (2017)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Palazzago Elledent Rad (2012)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
UAE Team Emirates (2018)
Astana Pro Team (2015)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
UAE Team Emirates (2018)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Palazzago Elledent Rad (2011, 2012)
Palazzago Elledent Rad (2011)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Palazzago Elledent Rad (2012)
Palazzago Elledent Rad (2011)
UAE Team Emirates (2018, 2019)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2017)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009, 2010)
Astana Pro Team (2013, 2014, 2015, 2016)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Team Palazzago (2009)
Astana Pro Team (2012)
Astana Pro Team (2014, 2015, 2016)
Astana Pro Team (2016, 2017)
Palazzago Elledent Rad (2011)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Team Palazzago (2009)