Radoslaw KWIATKOWSKI

Elite Rider (Cod. 52691)

POL Bandiera POL

 

Teammates

Rider
Team (year)
MG K-Vis Norda Whistle (2008, 2009)
Caja Rural (2010)
Caja Rural (2010)
Norda Atala MG K-Vis (2006, 2007) MG K-Vis Norda Whistle (2008)
Norda Atala MG K-Vis (2006)
Norda Atala MG K-Vis (2006, 2007) MG K-Vis Norda Whistle (2008)
Caja Rural (2010)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
Norda Atala MG K-Vis (2006)
MG K-Vis Norda Whistle (2008, 2009)
MG K-Vis Norda Whistle (2008)
Norda Atala MG K-Vis (2007) MG K-Vis Norda Whistle (2008)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
MG K-Vis Norda Whistle (2008, 2009)
Norda Atala MG K-Vis (2006)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
Caja Rural (2010)
Norda Atala MG K-Vis (2006, 2007) MG K-Vis Norda Whistle (2008)
Caja Rural (2010)
Norda Atala MG K-Vis (2007)
Caja Rural (2010)
Norda Atala MG K-Vis (2006, 2007) MG K-Vis Norda Whistle (2008)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
Caja Rural (2010)
Norda Atala MG K-Vis (2007)
MG K-Vis Norda Whistle (2008)
Caja Rural (2010)
MG K-Vis Norda Whistle (2008)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
Caja Rural (2010)
MG K-Vis Norda Whistle (2009)
Norda Atala MG K-Vis (2006)
Norda Atala MG K-Vis (2007)
Caja Rural (2010)
Norda Atala MG K-Vis (2006, 2007) MG K-Vis Norda Whistle (2008)
MG K-Vis Norda Whistle (2008, 2009)