Andrei KASHECHKIN

Professional Rider (Cod. 3583)

KAZ Bandiera KAZ

 

Teams

Year
Team
Country
Type
Note
2013
KAZ
2012
KAZ
2011
Pro Team Astana (da 1 agosto)
KAZ
 
Lampre - ISD (fino 31 luglio)
ITA
2010
Lampre - Farnese Vini (da 8 luglio)
ITA
2007
Astana (fino 31 luglio)
SUI
2006
SUI
Fino al 22 giugno nome Liberty Seguros - Wurth Team
2005
FRA
2004
FRA
2002
BEL
2001
Domo - Farm Frites (dal 14 agosto)
BEL
2000
BEL
under23

Teammates

Rider
Team (year)
Astana (2007)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana Pro Team (2013)
Quick Step - Davitamon (2003)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Credit Agricole (2004)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007) Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Credit Agricole (2005)
Astana - Wurth Team (2006)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Lampre - ISD (2011)
Quick Step - Davitamon (2003)
Mapei Team Retie (2000)
Domo Farm Frites (2002)
Quick Step - Davitamon (2003) Credit Agricole (2005)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Quick Step - Davitamon (2003)
Credit Agricole (2004, 2005)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Quick Step - Davitamon (2003)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Quick Step - Davitamon (2003)
Astana - Wurth Team (2006)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Credit Agricole (2005)
Pro Team Astana (2011)
Quick Step - Davitamon (2003)
Astana - Wurth Team (2006)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Astana - Wurth Team (2006) Pro Team Astana (2011)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Credit Agricole (2004, 2005)
Quick Step - Davitamon (2003)
Pro Team Astana (2011)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana - Wurth Team (2006)
Credit Agricole (2004)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Astana (2007)
Astana Pro Team (2013)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Mapei Team Retie (2000)
Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana Pro Team (2013)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana (2007) Pro Team Astana (2011)
Credit Agricole (2004, 2005)
Credit Agricole (2004, 2005)
Credit Agricole (2004, 2005)
Credit Agricole (2005)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Quick Step - Davitamon (2003)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Astana Pro Team (2013)
Quick Step - Davitamon (2003)
Credit Agricole (2004, 2005)
Astana (2007) Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Astana (2007)
Astana - Wurth Team (2006)
Credit Agricole (2004)
Astana (2007)
Credit Agricole (2004, 2005)
Pro Team Astana (2011)
Pro Team Astana (2011)
Credit Agricole (2004, 2005)
Astana Pro Team (2013)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Pro Team Astana (2011)
Credit Agricole (2005)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Astana (2007)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Domo Farm Frites (2002)
Lampre - ISD (2011)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Lampre - ISD (2011)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Lampre - ISD (2011)
Lampre - ISD (2011)
Credit Agricole (2004, 2005)
Credit Agricole (2004, 2005)
Credit Agricole (2005)
Credit Agricole (2004, 2005)
Mapei Team Retie (2000)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010) Pro Team Astana (2011)
Astana Pro Team (2013)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Domo - Farm Frites (2001)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Credit Agricole (2005)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Astana (2007)
Astana (2007)
Domo - Farm Frites (2001)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Astana (2007) Pro Team Astana (2011)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Astana (2007)
Credit Agricole (2004, 2005)
Astana - Wurth Team (2006)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Mapei Team Retie (2000) Domo - Farm Frites (2001) Credit Agricole (2004, 2005) Astana (2007) Astana Pro Team (2012, 2013)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007)
Credit Agricole (2004, 2005)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Astana Pro Team (2013)
Lampre - ISD (2011)
Astana - Wurth Team (2006)
Mapei Team Retie (2000) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Domo - Farm Frites (2001)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana - Wurth Team (2006)
Quick Step - Davitamon (2003)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Quick Step - Davitamon (2003)
Credit Agricole (2005)
Mapei Team Retie (2000)
Credit Agricole (2005)
Mapei Team Retie (2000)
Mapei Team Retie (2000)
Domo - Farm Frites (2001)
Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Credit Agricole (2004, 2005)
Lampre - Farnese Vini (2010) Astana Pro Team (2012, 2013)
Credit Agricole (2005)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Credit Agricole (2005)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana (2007)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Quick Step - Davitamon (2003)
Astana - Wurth Team (2006)
Domo Farm Frites (2002)
Credit Agricole (2004)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana - Wurth Team (2006)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Astana - Wurth Team (2006) Lampre - ISD (2011)
Astana (2007)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Astana - Wurth Team (2006)
Pro Team Astana (2011)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Lampre - Farnese Vini (2010)
Quick Step - Davitamon (2003)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Pro Team Astana (2011)
Mapei Team Retie (2000) Domo - Farm Frites (2001)
Mapei Team Retie (2000)
Mapei Team Retie (2000)
Lampre - ISD (2011)
Credit Agricole (2005)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Lampre - ISD (2011)
Mapei Team Retie (2000)
Lampre - ISD (2011)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2013)
Lampre - Farnese Vini (2010) Lampre - ISD (2011)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Pro Team Astana (2011)
Domo Farm Frites (2002)
Quick Step - Davitamon (2003)
Mapei Team Retie (2000) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002)
Domo Farm Frites (2002)
Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Astana Pro Team (2013)
Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Mapei Team Retie (2000)
Domo - Farm Frites (2001)
Mapei Team Retie (2000)
Astana - Wurth Team (2006)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007) Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Credit Agricole (2005)
Domo - Farm Frites (2001) Domo Farm Frites (2002) Quick Step - Davitamon (2003)
Credit Agricole (2004, 2005)
Astana - Wurth Team (2006) Astana (2007)
Quick Step - Davitamon (2003) Credit Agricole (2004)
Pro Team Astana (2011) Astana Pro Team (2012, 2013)