Ruben BEITES VELOSO

Professional Rider (Cod. 110541)

POR Bandiera POR

 

Teammates

Rider
Team (year)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012, 2013)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2013)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Concello do Porriño (2013)
Concello do Porriño (2012)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Concello do Porriño (2012)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012, 2013)
Concello do Porriño (2013)
Concello do Porriño (2012)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Kuota - Paulino (2016)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Kuota - Paulino (2016)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012)
Kuota - Paulino (2016)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012)
Concello do Porriño (2012)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Kuota - Paulino (2016)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Concello do Porriño (2012)
Kuota - Paulino (2016)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Concello do Porriño (2012, 2013)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2013)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Concello do Porriño (2012, 2013)
Concello do Porriño (2013)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2013) Kuota - Paulino (2016)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Concello do Porriño (2012, 2013)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Concello do Porriño (2013)
Concello do Porriño (2012)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Concello do Porriño (2012) W52 - Quinta da Lixa (2015)
Concello do Porriño (2012, 2013)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Autronic - C.C. Vigues (2014)
Kuota - Paulino (2016)
W52 - Quinta da Lixa (2015)
Kuota - Paulino (2016)
Kuota - Paulino (2016)
Kuota - Paulino (2016)
Concello do Porriño (2012, 2013)
Concello do Porriño (2012, 2013)